Regulamin V Kongresu Gospodarki Senioralnej

24 - 25 listopada 2021 r.

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zgłoszenia on-line na V Kongres Gospodarki Senioralnej 2021 (dalej "Kongres") , który odbędzie się w formie on-line w dniach 24-25 listopada 2021 r. organizowany przez Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej (KIGS) oraz warunki uczestnictwa w Kongresie.

§1 ORGANIZATOR

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Kongresie pod nazwą V Kongres Gospodarki Senioralnej organizowanej przez Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej z siedzibą w Warszawie.
 2. Kongres on-line odbędzie się w 24-25 listopada 2021 i będzie transmitowana za pośrednictwem platformy https://kongresgospodarkisenioralnej.pl/2021. Dostęp do transmisji będzie możliwy wyłącznie po uprzedniej rejestracji na stronie https://kongresgospodarkisenioralnej.pl/2021.
§2 DEFINICJE

 1. Jeżeli w treści Regulaminu nie zastrzeżono inaczej, użyte w nim terminy definiowane są następująco:

  1. Regulamin – niniejszy dokument zawierający zbiór zasad i warunków uczestnictwa w Kongresie „V Kongres Gospodarki Senioralnej”.
  2. Organizator – Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej (KIGS), ul. Wilanowska 14 lok. 51 (Powiśle), 00-422 Warszawa, Numer KRS: 0000524902.
  3. Kongres – organizowane przez Organizatora wydarzenie on-line pod nazwą „V Kongres Gospodarki Senioralnej”.
  4. Rejestracja – zgłoszenie Organizatorowi chęci uczestnictwa osoby fizycznej w Kongresie poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego.
  5. Formularz zgłoszeniowy – formularz dostępny na stronie https://kongresgospodarkisenioralnej.pl/2021/wez-udzial/, za pomocą którego następuje Rejestracja. Pola obowiązkowe formularza zostały przez Organizatora wyróżnione (gwiazdką *).
  6. Potwierdzenie zgłoszenia – komunikat wysyłany przez Organizatora na adres poczty elektronicznej i/lub wiadomość SMS na adres e-mail lub numer telefonu komórkowego podany przez Uczestnika w procesie Rejestracji, który potwierdza Rejestrację.
  7. Uczestnik – osoba fizyczna, która została wskazana w Formularzu zgłoszeniowym.
§3 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Kongres adresowany jest do konsumentów 50+, organizacji senioralnych, pracowników poszukujących pracy, świadczeniobiorców ZUS, KRUS oraz specjalistów niższego, średniego i wyższego szczebla w zakresie obsługi klienta, wsparcia procesów obsługi klienta, sprzedaży, obsługi posprzedażowej, członków zarządów specjalistów ds. marketingu, produktu, komunikacji, CX, HR i CSR, social media managerów, przedstawicieli placówek senioralnych i medycznych, reprezentantów władz centralnych, przedstawicieli samorządów, przedstawicieli Uniwersytetów Trzeciego Wieku, instytucji naukowych, stowarzyszeń, dziennikarzy (prasa, radio, internet) i innych osób, organizacji zainteresowanych tematyką Kongresu.
 2. W kongresie mogą brać udział także przedstawiciele firm.
 3. W ramach Kongresu odbędą się prelekcje w formie wykładu jak i panelu dyskusyjnego.
 4. Postanowienia Regulaminu stanowią integralną część Rejestracji na Kongres. Obowiązuje on wszystkich uczestników.
 5. Organizator wskazuje minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze strony internetowej https://kongresgospodarkisenioralnej.pl/2021:
  • Dostęp do urządzenia mającego dostęp do sieci Internet
  • Dostęp do poczty e-mail
  • Poprawne skonfigurowanie przeglądarki internetowej obsługującej pliki Cookies
 6. Informacje o Kongresie, w tym program, publikowane są na stronie internetowej https://kongresgospodarkisenioralnej.pl/2021
 7. Kongres prowadzony jest w języku polskim. Organizator nie wyklucza jednak wygłaszania prelekcji w innym języku. Prelekcje w języku innym niż polski zostaną przetłumaczone na język polski.
 8. Kongres ma charakter zamknięty. Uczestnictwo wymaga uprzedniej rejestracji.
§4 WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem uczestnictwa w Kongresie jest uprzednio dokonanie Rejestracji za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej Kongresu pod adresem https://kongresgospodarkisenioralnej.pl/2021/ do dnia 22.11.2021 do godziny 12:00.
 2. W celu dokonania Rejestracji, Uczestnik na stronie internetowej winien wypełnić Formularz Zgłoszeniowy, podając wszystkie wymagane przez formularz dane. Dane obowiązkowe zostały oznaczone przez Organizatora (gwiazdką *). W przypadku podania przez Uczestnika niepoprawnych danych – Organizator ma prawo odmowy rejestracji.
 3. Każdy zarejestrowany uczestnik otrzyma od Organizatora link umożliwiający zalogowanie się na https://kongresgospodarkisenioralnej.pl/2021/ do dnia 23.11.2021 do godz. 12:00. W przypadku nieotrzymania takiej wiadomości – Uczestnik może zwrócić się do pomocy technicznej zorganizowanej przez Organizatora pod adresem: biuro@kigs.org.pl
 4. Organizator nie wystawia i nie wysyła certyfikatów uczestnictwa w Kongresie. Jedynym potwierdzeniem udziału w Kongresie jest wiadomość e-mail z podziękowaniem za udział w wydarzeniu.
§5 REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje Uczestników Kongresu wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@kigs.org.pl.
  Rozpatrywane będą reklamacje wyłącznie zawierające poprawne dane kontaktowe. Reklamację mogą złożyć wyłącznie zarejestrowani Uczestnicy Kongresu. Fakt ten będzie potwierdzany każdorazowo przez Organizatora poprzez weryfikację danych z bazą uczestników.
 2. Reklamacje przyjmowane są przez Organizatora najpóźniej w ciągu 5 dni od zakończenia Kongresu.
 3. Reklamacje zgłoszone po terminie wskazanym w pkt 2 – pozostaną nierozpatrzone.
 4. Reklamacje zgłoszone w terminie zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od daty złożenia reklamacji. Odpowiedź na złożoną reklamację zostanie przekazana Uczestnikowi w formie wiadomości e-mail.
§6 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz zgodne z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. 2018 poz. 1000).
 3. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w celu przeprowadzenia Kongresu, w tym stworzenia listy uczestników Kongresu i umożliwienia dostępu do transmisji prelekcji i paneli dyskusyjnych.
 4. Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych i ich przekazywanie osobom trzecim do celów prowadzenia Kongresu. W przypadku, gdy dokonującym Rejestracji nie jest Uczestnik, również i on wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji wymiany informacji związanych z Kongresem.
 5. Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną w celach związanych z realizacją Kongresu.
 6. Uczestnikom oraz osobom fizycznym wspierającym proces rejestracji uczestników przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia, prawie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawie do ich przenoszenia, a także prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy), chyba, że Uczestnik Kongresu udzieli takiej zgody współpracującemu z Organizatorem podmiotowi.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Kongresie.
 9. Organizator podejmuje wszelkie środki bezpieczeństwa zgodne z przepisami prawa. Informacje o szczególnym znaczeniu, w tym dane osobowe, są szyfrowane (SSL).
§7 OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

 1. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu
 2. Uczestnik zobowiązany jest do podania poprawnych danych kontaktowych. Wpisanie danych niepoprawnych uniemożliwi uczestnictwo w Kongresie.
 3. Uczestnik zobowiązany jest do nieudostępniania linku i danych dostępowych do platformy https://kongresgospodarkisenioralnej.pl/2021/ innym osobom trzecim. Każda osoba może dokonać samodzielnej rejestracji. Rejestracja i udział w całym Kongresie jest bezpłatna.
§8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego i upoważnione przez niego osoby mają charakter edukacyjny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w bezpośrednim związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych podczas Kongresu.
 2. W przypadku gdy Kongres nie obędzie się z przyczyn wyłącznie zależnych przez Organizatora, Organizator niezwłocznie przekaże informacje o tym fakcie Uczestnikom.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość łącz teleinformatycznych posiadanych przez Uczestnika.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny urządzeń będących w posiadaniu przez Uczestnika, a które służyć mu będą do nawiązania połączenia z platformą https://kongresgospodarkisenioralnej.pl/2021
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione przez Uczestnika niepoprawnych danych osobowych.
 6. W przypadku, gdy Kongres nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora tzw. „siły wyższej”, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Kongresie, a także wszelkich kosztów dodatkowych zleconych Organizatorowi przez Uczestników Kongresu.
§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wysłanie Zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej https://kongresgospodarkisenioralnej.pl/2021/ oznacza akceptację postanowień Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
 2. Szczegółowy program Kongresu zostanie umieszczony na stronie internetowej https://kongresgospodarkisenioralnej.pl/2021/ najpóźniej na 7 dni przed wydarzeniem. Agenda wydarzenia opublikowana będzie w formie draftu od pierwszego dnia rozpoczęcia rejestracji Uczestników.
 3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Kongresie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej: https://kongresgospodarkisenioralnej.pl/2021
 6. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej https://kongresgospodarkisenioralnej.pl/2021/ Organizator nie ma obowiązku informowania o zmianie Uczestników w formie indywidualnej.
 7. Informacja o zakresie zmiany Regulaminu opublikowana zostanie na stronie internetowej https://kongresgospodarkisenioralnej.pl/2021

Data publikacji: 29 października 2021 r.